ติดต่อเรา

ท่านที่สนใจจะบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุด หรือประสงค์จะบริจาคต่อไปยังหน่วยงานที่ขาดแคลน
รวมทั้งหน่วยงานใดที่ต้องการติดต่อขอรับบริจาคได้ที่

    

สถานที่ตั้ง "ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข"
(Stang Mongkolsuk Library Book and Journal Donation Center)

ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ > ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040

 

สมภพ แสนสมบูรณ์สุข

หัวหน้าหน่วยทรัพยากรห้องสมุด

 

โทร. 02-201-5717 โทรสาร 02-354-7144

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศิริพร เพลินพนา

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

 

โทร. 0-2201-5724