ประวัติความเป็นมาของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ภายใต้แนวคิดของ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (หัวหน้าห้องสมุดในขณะนั้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559-ปัจจุบัน) ได้มอบหมายให้นางสาวณิชดาภา อัจฉริยสุชา บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งการวางแผน การดำเนินงานตลอดจนทั้งโครงการ งานดังกล่าวที่ได้มีการต่อยอดมาจากงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  และโครงการนี้ยังได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่ง ที่ว่าด้วย “แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)”

เหตุผลของการตั้งศูนย์รับบริจาคฯ ขึ้น ประกอบด้วย 2 ประการคือ

 1. การเพิ่มจำนวนของสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือ วารสารที่มากขึ้น
 2. มีผู้ขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะจำนวนมากขึ้นและเป็นระยะๆ

พัฒนาการของศูนย์รับบริจาค ฯ ประกอบด้วย 3 ช่วงระยะเวลา คือ

 1. ระยะเริ่มต้น (ปี 2547 -2549)
  เป็นการดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการ และมีขอบข่ายงานอยู่ในฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด ทั้งนี้ สิ่งพิมพ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรของห้องสมุด จะทำการคัดแยกและทำการเก็บไว้รอบริจาคภายหลัง
 2. ระยะกลาง (ปี 2550 - 2552)

  h1     h2

  ปี 2550 พื้นที่สำหรับจัดเก็บสิ่งพิมพ์รอบริจาคมีไม่เพียงพอ จึงมีการขยายพื้นที่ใหม่ของศูนย์รับบริจาคหนังสือ ฯ ทั้งนี้ช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีผู้ขอรับบริจาคจำนวนหลากหลายและเพิ่มขึ้น อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ. ในบางครั้งบางหน่วยงานมีการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัดอีกด้วย
  h3     h4
 3. ระยะปัจจุบัน (ปี 2553 - ปัจจุบัน)
  ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ฯ เริ่มเป็นที่รู้จักบนอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ Social Media และได้มีการรวมวารสารเข้ามาในศูนย์ ฯ ด้วย มีชื่อใหม่อย่างเป็นทางการ คือ “ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข”  และได้มีการจัดทำเว็บไซต์ใหม่ คือ http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation นอกจากนี้ ศูนย์รับบริจาค ฯ ยังได้รับเชิญจากหน่วยงานบริษัท และสำนักพิมพ์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เป็นระยะ ๆ

  h5
  DHL มอบหนังสือสำหรับเด็กหนังสือใน รายการเด็กดี 7 สี 

  h6
  ออกบูธรับบริจาคหนังสือใน รายการเด็กดี 7 สี

  h7
  Asia Books มอบหนังสือนวนิยายภาษาอังกฤษ Knowledge Fair โดย ปตท.


  h8
  ออกบูธรับบริจาคหนังสือในงาน PTT Knowledge Fair โดย ปตท.

 

ในเดือนตุลาคม 2555 มีการจัดทำ Facebook Fanpage “StangDonation”  https://www.facebook.com/StangDonation

h9

 

กลางปี 2557 มีการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์รับบริจาคฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม 2557-สิงหาคม 2557) และเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน

h10

 

ในปัจจุบัน ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประกอบด้วยภาระงานหลัก คือ

1. งานรับบริจาคสิ่งพิมพ์ : รับบริจาคสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ วารสาร หนังสือแบบเรียน นิยาย การ์ตูน ที่สภาพดี และเหมาะสม 

2. งานบริจาคสิ่งพิมพ์ : บริจาคสิ่งพิมพ์ให้ทั้งที่เป็นรายบุคคล หน่วยงาน โรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลน โดยมีการแจ้งความประสงค์มายังศูนย์ฯ

3. กิจกรรมพิเศษ : ร่วมมือกับผู้บริจาคต่าง ๆ ที่มาจากหน่วยงานซึ่งได้จัดกิจกรรม เช่น การบริจาคของเล่น อุปกรณ์กีฬา, ปฏิทิน เป็นต้น

4. การสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

 

h11