ช่องทาง/วิธีการบริจาค และขอรับบริจาค

วิธีการและช่องทางการบริจาค

 • ผู้บริจาคสามารถดำเนินการได้ตามความสะดวกได้ ดังนี้

    1. บริจาคด้วยตนเอง   

  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือ หากประสงค์จะบริจาค โปรดนัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ เบอร์ 0-2201-5717(คุณสมภพ) / E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. (ยกเว้นพักเที่ยง -13.00 น.) ปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ท่านสามารถเดินทางมาที่ศูนย์รับบริจาคฯ ได้ดังนี้

   

  แผนที่ตั้งของศูนย์รับบริจาคฯ

   

  รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน : 8, 44, 67, 92, 157, ปอ.8, ปอ.44, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.509, ปอ.538  

  รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากนั้นต่อรถมอเตอร์ไซค์ผ่านซอยโยธีและข้ามสะพานลอยมาที่คณะ                      

  • เมื่อเดินทางมาถึง กรุณาติดต่อห้อง P102 ชั้น 1 อาคารฟิสิกส์ (อาคาร P) ซึ่งทางศูนย์ฯ มีกล่องรับบริจาคหนังสือ วางไว้ที่หน้าห้องไว้บริการ ท่านสามารถนำมาใส่ไว้ได้ หรือ หากมีจำนวนมากที่จะนำมาด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการรับสิ่งพิมพ์ได้ โดยโทรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ามาบริจาค

  แผนที่ภายในคณะ

   

  รถยนต์ส่วนบุคคล : ขับมาตามเส้นทางในแผนที่ เมื่อถึงคณะให้เลี้ยวรถเข้าประตู 1 และแจ้งกับพนักงานรักษาความปลอดภัยว่าจะเข้ามาบริจาคสิ่งพิมพ์กับทางห้องสมุด  

  • กรณีเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล โปรดใช้ทางเข้าประตู 1 โดยแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยว่ามาบริจาคสิ่งพิมพ์ และขับรถมาจอดที่บริเวณหน้าอาคารโรงอาหาร โดยสังเกตป้ายว่า “จุดส่งของ” และให้จอดตรงจุดดังกล่าว หรือบริเวณใกล้เคียงมากที่สุด

   

    2. บริจาคทางไปรษณีย์ ผู้บริจาคที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ สามารถส่งโดยจ่าหน้าซองชื่อผู้ส่งและผู้รับตามที่อยู่ ดังนี้

    

  ตัวอย่างการจ่าหน้าซองหรือกล่อง

  letter 

    

  วิธีการ/ช่องทางการขอรับบริจาค

      โรงเรียนหรือหน่วยงาน ที่มีความประสงค์ต้องการขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์ ท่านสามารถดำเนินการดังนี้  

  1. ให้โรงเรียนหรือหน่วยงาน จัดทำจดหมายแจ้งเรื่องการขอรับบริจาคมาที่ศูนย์ฯ โดยในจดหมาย “เรียน หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข” โดยในเนื้อความ ใส่ข้อมูลดังนี้
  • โปรดระบุชื่อของหน่วยงาน (หากเป็นสถาบันการศึกษา โปรดระบุระดับชั้นการศึกษามาด้วย)
  • รายละเอียดที่ต้องการขอรับบริจาค หรือโครงการปรับปรุงห้องสมุด
  • จำนวนผู้เรียนและผู้สอน (กลุ่มบุคคลผู้ใช้บริการห้องสมุด)
  • ลายเซ็นผู้บริหารของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
  • ตอนท้ายของจดหมาย โปรดระบุชื่อผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ และ E-mail เพื่อทางศูนย์ฯ จะได้ติดต่อประสานงานกลับ

  ตัวอย่างจดหมายการขอรับบริจาค (.pdf)   |   ตัวอย่างจดหมายการขอรับบริจาค (.docx)

 

 

2. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถส่งจดหมายมายังช่องทาง ดังนี้ 

      1) จดหมาย  จ่าหน้า “เรียน หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข“  ที่หน้าซอง พร้อมระบุที่อยู่ของศูนย์ฯ  

      2) โทรสาร (Fax)   แฟกซ์จดหมายมาที่ เบอร์โทรหมายเลข 0-2354-7144 

      3) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จัดทำจดหมายในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งติดต่อมาที่   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    พร้อมระบุรายละเอียด ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์   

 

ระเบียบการบริจาคสิ่งพิมพ์ให้โรงเรียนหรือหน่วยงาน 

          เมื่อศูนย์รับบริจาค ฯ ได้รับเรื่องการขอรับบริจาค จะทำการมอบสิ่งพิมพ์ให้ตามลำดับตามคิวที่ได้มีการจัดทำจดหมายเข้ามาก่อนและหลัง (ยกเว้น หากมีกำหนดการขอรับที่ชัดเจน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับการรับตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาตามกรณี) ศูนย์รับบริจาคฯ ได้กำหนดการรับสิ่งพิมพ์สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงาน ได้ 2 ลักษณะดังนี้    

1. การมารับด้วยตนเอง    

     ทางศูนย์ฯ จะติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลากับทางโรงเรียนหรือหน่วยงาน ให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อให้ทางหน่วยงานจัดเตรียมความพร้อมในการมารับสิ่งพิมพ์ โปรดดำเนินการดังนี้ 

 • นำจดหมายตอบขอบคุณมามอบแก่ศูนย์ฯ ในวันที่มารับสิ่งพิมพ์ (กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน สามารถส่งกลับมาในภายหลังได้)
 • กรุณาเตรียมจำนวนบุคลากร หรือผู้ที่จะเข้ามารับหนังสือมาให้พร้อม และรถที่ใช้ขน ควรเป็นรถขนาดใหญ่ เนื่องจากแต่ละครั้งจะมีสิ่งพิมพ์ที่ค่อนข้างจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่จะประสานงานแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • โทรแจ้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ 0-2201-5717 (คุณสมภพ) หากมาถึงก่อนเวลาที่นัดหมายไว้ หรือมีความประสงค์ขอเลื่อนเวลา โปรดกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์ หรือ E-mail อีกครั้ง 
 • เมื่อได้รับหนังสือเรียบร้อย ทางศูนย์ฯ ขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินการให้บริการ โดยจะแจกให้ในวันที่มารับสิ่งพิมพ์ และกรุณาส่งคืนให้กับศูนย์ ฯ ทันที
 • หลังจากรับสิ่งพิมพ์เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งภาพถ่ายกิจกรรมในการนำสิ่งพิมพ์ไปจัดกิจกรรม  โดยไรท์ CD ส่งกลับมายังศูนย์ฯ เพื่อการติดตามผลการดำเนินงานของทางศูนย์ฯ ต่อไป
 • ทางศูนย์ฯ ของดการมาบรรจุกล่องหรือมัดสิ่งของเพิ่มเติมภายในศูนย์ฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทางเราได้จัดเตรียมหนังสือและสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

2การจัดส่งให้ (กรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาได้) 

    ทางศูนย์ ฯ จะทำการจัดส่งสิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานหรือโรงเรียน ซึ่งจะพิจารณาจากที่ที่มีความขาดแคลนหรือไม่สามารถเดินทางมารับได้โดยสุดวิสัยและเหตุจำเป็นเท่านั้น ดังนี้ 

 

  • ให้โรงเรียนหรือหน่วยงานกำหนดงบประมาณในการจัดส่งสิ่งพิมพ์ วิธีการจัดส่งที่สะดวก ชื่อผู้รับพร้อมที่อยู่สำหรับการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมแจ้งรายละเอียดทั้งหมดข้างต้นกลับมายังศูนย์ฯ (โดยปกติจะจัดส่งทางรถไฟ และทางไปรษณีย์เท่านั้น)
  • ทางศูนย์ฯ จะกำหนดวันจัดส่งให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงาน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  • เมื่อศูนย์ฯ จัดส่งสิ่งพิมพ์ให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้กรุณาดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วและแจ้งให้แก่ศูนย์ ฯ ทราบทันที
  • เมื่อได้รับสิ่งพิมพ์แล้ว ให้โรงเรียนหรือหน่วยงานกรุณาแจ้งจดหมายขอบคุณ และกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินการบริการพร้อมส่งเอกสารทั้งหมดคืนกลับมาที่ศูนย์ฯ ต่อไป