New Books for Donation

"คู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อการพิทักษ์ภูมิอากาศ สำหรับครูที่สอนระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ”

06

สำหรับครูที่สอนเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดการเรียนรู้เพื่อพิทักษ์ภูมิอากาศตามแนวทางของคู่มือฯ

ที่มา : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย http://www.tei.or.th/Projects/H_gap_sbc.html