สถานที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2561

ครั้งที่ 1/2561

01-2561

วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 450 เล่ม ให้แก่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “มุมหนังสือปรัชญา จิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในสถาบันวิจัยและชุมชนสืบไป