สถานที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2556

ครั้งที่ 32/2556

32-2556

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบการเรียนให้แก่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อจัดกิจกรรมฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนในเขตศาลายา ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ และโรงเรียนวัดสาละวัน
(หนังสือ 50 ชื่อเรื่อง 369 เล่ม พร้อมสื่อประกอบการเรียน)

ครั้งที่ 31/2556

31-2556

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2556 บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขจำนวน 5 ราย ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

โดยการทำกิจกรรมจิตอาสาบริจาคหนังสือ และจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน

ครั้งที่ 30/2556

30-2556

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ทางศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือทางสถานีรถไฟให้แก่โรงเรียนแถบจังหวัดภาคใต้ที่ขาดแคลน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ทางสถานีชมทางทุ่งสง จำนวน 75 ชื่อเรืื่อง 225 เล่ม)
2. โรงเรียนดารุลฟุรกอน ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส (ทางสถานีสไหงโก-ลก จำนวน 91 ชื่อเรืื่อง 322 เล่ม)
3. โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน ถ.ท่าเสด็จ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (ทางสถานียะลา จำนวน 60 ชื่อเรืื่อง 204 เล่ม)

ครั้งที่ 29/2556

29-2556

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารจำนวน 1,299 เล่ม แก่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อนำหนังสือไปให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย

(หนังสือ 457 ชื่อเรื่อง 964 เล่ม/ วารสาร 24 ชื่อเรื่อง 335 เล่ม)

ครั้งที่ 28/2556

28-2556

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารแก่ สำนักบรรณาสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เพื่อสนับสนุนโครงการ "กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก 2013" โดยจะนำหนังสือไปมอบให้แก่ชุมชน 2 เขตพื้นที่กรุงเทพฯ คือ

1) ชุมชนบ้านครัว เขตปทุมวัน และ
2) ชุมชน 40 ไร่/19 ไร่/ 14 ไร่ และชุมชนโรงถ่าน เขตประเวศ

จำนวนทั้งหมด 727 ชื่อเรื่อง 1,641 เล่ม (หนังสือ 705 ชื่อเรื่อง 1,413 เล่ม/ วารสาร 22 ชื่อเรื่อง 228 เล่ม)

 

ครั้งที่ 27/2556

27-2556

27-2556-1

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 1,060 เล่ม พร้อมสื่อประกอบการเรียนการสอน (หนังสือ 880 เล่ม/วารสาร 180 เล่ม)

โดยทางโรงเรียนได้เดินทางมาขอรับบริจาคหนังสือเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ด้วยความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง
อีกทั้งยังได้กรุณามอบขนมเป็นของฝากแก่ศูนย์ฯ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกด้วย ทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยเช่นกันค่ะ

ครั้งที่ 26/2556

26-2556

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือและวารสารให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เป็นจำนวน 867 เล่ม
(หนังสือ 153 ชื่อเรื่อง 717 เล่ม / วารสาร จำนวน 150 เล่ม)

ทั้งนี้ทางโรงเรียน ยังได้มอบขนมเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ทางศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข อีกด้วย ทางศูนย์ฯ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ