สถานที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2557

ครั้งที่ 36/2557

36-2557

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร จำนวน 247 เล่ม ให้แก่ตัวแทนจากกลุ่มอาสา วิทยา มหิดล (อัศวินโต๊ะกลม) เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนและครู ในกิจกรรม "ครูอาสา ลากรุง ไปขึ้นดอย" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านขุนอมแฮดนอก ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (หนังสือ 96 ชื่อเรื่อง 133 เล่ม /วารสาร 11 ชื่อเรื่อง 114 เล่ม)

ครั้งที่ 35/2557

35-2557

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตัวแทนจากโรงเรียนสหมิตรพิทยา หมู่ 7 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ได้เดินทางมารับบริจาคหนังสือ จำนวน 211 เล่ม พร้อมสื่อประกอบการศึกษา เพื่อนำไปสนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดของโรงเรียน (หนังสือ 211 เล่ม พร้อมสื่อประกอบการศึกษา)

ครั้งที่ 34/2557

34-2557

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ทางศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบสิ่งพิมพ์ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 2 ราย เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี จำนวน 401 เล่ม (หนังสือ 401 เล่มพร้อมสื่อประกอบการศึกษา)

ครั้งที่ 33/2557

33-2557

 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ทางศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบสิ่งพิมพ์ให้แก่ กลุ่ม"แบ่งฝัน ปันน้อง" ซึ่งจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่นักเรียนในเขตทุรกันดาร ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 จำนวน 676 เล่ม (หนังสือและวารสาร 72 ชื่อเรื่อง 676 เล่ม)

ครั้งที่ 32/2557

32-2557

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ตัวแทนนิสิตจากภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบหนังสือบริจาคจำนวน 195 เล่ม พร้อมสื่ออุปกรณ์ประกอบการศึกษาจากศูนย์ฯ เพื่อนำไปทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ ณ โรงเรียนบ้านทับกระดาษ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (หนังสือจำนวน 195 เล่มพร้อมสื่ออุปกรณ์ประกอบการศึกษา)

ครั้งที่ 31/2557

31-2557

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบการศึกษา จำนวน 466 เล่ม ให้แก่ตัวแทนจากโครงการจัดตั้งห้องสมุดวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปบริการให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในวิทยาเขต (หนังสือ 280 ชื่อเรื่อง 466 เล่มพร้อมสื่อประกอบการศึกษา)

ครั้งที่ 30/2557

30-2557

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ มอบสิ่งพิมพ์หนังสือและวารสารจำนวน 175 เล่ม รวมทั้งสื่อประกอบการศึกษา ให้แก่กลุ่มตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 4 ราย เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนตามโครงการ "อาสาพัฒนา" ที่จัดในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (หนังสือ 165 เล่ม / วารสาร 11 เล่มพร้อมสื่อประกอบการศึกษา)