สถานที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2558

ครั้งที่ 35/2558

35-2558

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ศูนย์รับบริจาคฯ ได้จัดส่งสิ่งพิมพ์ทางไปรษณีย์ให้แก่โรงเรียนแตลศิริวิทยา ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 98 เล่ม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครูและนักเรียนของโรงเรียนต่อไป (หนังสือ 50 ชื่อเรื่อง 56 เล่ม/ วารสาร 7 ชื่อเรื่อง 42 เล่ม)

ครั้งที่ 34/2558

 

34-2558

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ศูนย์รับบริจาคฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 แห่งจากจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ โรงเรียนสุคนธ์ศึกษา ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี (หนังสือ 217 ชื่อเรื่อง 498 เล่ม/วารสาร 19 ชื่อเรื่อง 308 เล่ม) และโรงเรียนการกุศลวัดสระทอง ถนนห้วยโศรก ตำบล/อำเภอเมือง (หนังสือ 387 เล่ม วารสาร 250 เล่ม) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียนในการศึกษาค้นคว้าของครูและนักเรียนต่อไป 

ครั้งที่ 33/2558

33-2558

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ศูนย์รับบริจาคฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์จำนวน 352 เล่มและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร จากงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2558 (หนังสือ119 ชื่อเรื่อง 136 เล่ม/ วารสาร 10 ชื่อเรื่อง 216 เล่มและอุปกรณ์การศึกษา)

33-2558-1

วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 ตัวแทนบุคลากรจำนวน 6 รายจากศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางไปมอบสิ่งพิมพ์จำนวน 352 เล่มและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยเหลือจัดหาสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดโรงเรียนในการส่งเสริมความรู้แก่นักเรียน

ครั้งที่ 32/2558

32-2558

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 (เมื่อวานนี้) ศูนย์รับบริจาคฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์จำนวน 523 เล่มและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่ตัวแทนจากสำนักห้องสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ตามโครงการ "World AIDS day for HIV orphan" เพื่อช่วยเหลือปรับปรุงการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์ซีนาปีส บ้านเด็กกำพร้า ลอเรนโซต่อไป (หนังสือ 156 ชื่อเรื่อง 345 เล่ม /วารสาร 8 ชื่อเรื่อง 178 เล่มพร้อมอุปกรณ์การศึกษา)

ครั้งที่ 31/2558

31-2558

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ศูนย์รับบริจาคฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์จำนวน 439 เล่ม และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่ตัวแทนนิสิตจากสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปจัดค่ายอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยการช่วยเหลือปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดแพร่จำนวน 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2558 ((หนังสือ 105 ชือเรื่อง 324 /วารสาร 8 ชื่อเรื่อง 115 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การศึกษา)

ครั้งที่ 30/2558

30-2558

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ศูนย์รับบริจาคฯ ได้ร่วมทำบุญจัดส่งสิ่งพิมพ์ธรรมะจำนวน 48 รายการโดยทางไปรษณีย์ ให้แก่วัดกลางศรีเชียงใหม่ บ้านท่าวัดใต้ ถนนร่วมจิตสามัคคี หมู่ที่ 9 ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพุทธศาสนาแก่ชุมชนของวัดและผู้ที่สนใจต่อไป

ครั้งที่ 29/2558

29-2558

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ศูนย์รับบริจาคฯ ได้ทำการบริจาคสิ่งพิมพ์ทางไปรษณีย์ให้แก่โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม (หนังสือ 36 ชื่อเรื่อง 115 เล่ม)
2.โรงเรียนบ้านบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 1 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (หนังสือ 55 ชื่อเรื่อง 98 เล่ม)
3. โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล (หนังสือ 64 ชื่อเรื่อง 105 เล่ม)