สถานที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2559

ครั้งที่ 45/2559

45-2559

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ตัวแทนครูจากโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามารับสิ่งพิมพ์จำนวน 988 เล่มพร้อมอุปกรณ์การศึกษา เพื่อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการสำหรับครูและนักเรียนต่อไป (หนังสือ 888 เล่ม วารสาร 100 เล่มพร้อมอุปกรณ์การศึกษา)

ครั้งที่ 44/2559

44-2559

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 (วันนี้) คุณปรีชา รื่นรวย ประธานดำเนินโครงการจิตอาสาและคณะ จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด ได้เดินทางมารับสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 921 เล่มพร้อมอุปกรณ์การศึกษา เพื่อนำไปดำเนินโครงการจิตอาสาช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวมีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนชาตพันธุ์เผ่าปาเกอญอและไทยใหญ่ ในการนี้ โครงการมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24-30 ธันวาคม 2559 (หนังสือ 641 เล่ม/280 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การศึกษา)

ครั้งที่ 43/2559

43-2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับตอนปลาย จำนวนทั้งหมด 849 เล่ม ให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย และกิจกรรมปันหนังสือให้น้องอ่าน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และการเสริมสร้างความรับผิดชอบ” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2559 (หนังสือ 469 เล่ม/ วารสาร 380 เล่ม)

ครั้งที่ 42/2559

42-2559-1

42-2559-2

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 (เมื่อวานนี้) ศูนย์รับบริจาคฯ ได้ทำการจัดส่งสิ่งพิมพ์โดยทางรถไฟ เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานและโรงเรียนที่ขาดแคลน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพื่อม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 กล่อง (หนังสือ 178 เล่ม วารสาร 15 เล่ม) และโรงเรียนบ้านจันลา หมู่ที่ 10 บ้านจันลา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 กล่อง (หนังสือ 425 เล่ม วารสาร 84 เล่ม)

ครั้งที่ 41/2559

41-2559

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนแสงมณีวิทยา ตำบลซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้ามารับสิ่งพิมพ์บริจาคเป็นจำนวนทั้งหมด 1,206 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนต่อไป (หนังสือ 1,043 เล่ม/วารสาร 163 เล่ม)

ครั้งที่ 40/2559

40-2559

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ศูนย์รับบริจาคฯ ได้ทำการมอบสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปมอบอุปกรณ์การศึกษา (กระเป๋านักเรียน) ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ลัง

ครั้งที่ 39/2559

39-2559

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ศูนย์รับบริจาคฯ ได้ทำการมอบสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เพื่อมอบหนังสือให้แก่โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 จำนวน 435 เล่ม (หนังสือ 259 เล่ม/วารสาร 176 เล่ม)