ครั้งที่ 48/2560

48-2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 600 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 เล่ม ให้แก่ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เพื่อส่งมอบต่อแก่โรงเรียนบ้านจันอุย จังหวัดกาญจนบุรี ในกิจกรรม “NDCC…ปันใจให้น้อง (ปี 2) เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนสืบต่อไป